Zapraszamy

Nariadenia.

OBCHODNÉ PODMIENKY ONLINE OBCHODU

www.allenett.pl

§1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Obchod allenett.pl funguje za podmienok stanovených v týchto nariadeniach a je určený iba pre zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi.
 2. Predpisy definujú podmienky uzatvorenia a ukončenia zmlúv o predaji produktu a reklamačného poriadku, ako aj druhy a rozsah služieb poskytovaných elektronicky obchodom allenett.pl, pravidlá poskytovania týchto služieb, podmienky uzatvárania a ukončovania. zmluvy o poskytovaní elektronických služieb.
 3. Každý zákazník je pri podniknutí krokov na používanie elektronických služieb obchodu allenett.pl povinný dodržiavať ustanovenia tohto nariadenia.
 4. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia, sa uplatňujú tieto ustanovenia:
  1. Zákon o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002. (Vestník zákonov č. 144, položka 1204 v platnom znení),
  2. Zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964. (Zbierka zákonov č. 16, položka 93, v platnom znení) a ďalšie príslušné ustanovenia poľského práva.

DEFINÍCIE OBSAHENÉ V NARIADENÍCH

 1. REGISTRAČNÝ FORMULÁR – formulár dostupný na webovej stránke allenett.pl, ktorý vám umožní vytvoriť si účet.
 2. DOPYTformulár k dispozícii na webových stránkach allenett.pl, ktorý vám umožní zadať objednávku.
 3. ZÁKAZNÍK – Príjemca služby, ktorý nie je Spotrebiteľom, ktorý má v úmysle uzavrieť alebo uzavrel kúpnu zmluvu s Predávajúcim.
 4. SPOTREBITEĽ – fyzická osoba, ktorá s podnikateľom uskutoční právny obchod, ktorý priamo nesúvisí s jeho obchodnou alebo profesionálnou činnosťou.
 5. ÚČET – označený individuálnym menom (prihlasovacím menom) a heslom, kolekcia zdrojov v IT systéme poskytovateľa služby, v ktorých sa zhromažďujú údaje príjemcu služby vrátane informácií o zadaných objednávkach.
 6. NEWSLETTER – elektronická služba, ktorá umožňuje príjemcovi služby predplatiť si a dostávať bezplatné informácie od poskytovateľa služby týkajúce sa produktov dostupných v obchode na e-mailovú adresu uvedenú príjemcom služby.
 7. VÝROBOK – hnuteľný predmet alebo služba dostupná v Obchode, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim.
 8. PODMIENKY – tieto predpisy o obchode.
 9. OBCHOD – online obchod poskytovateľa služieb fungujúci na adrese allenett.pl.
 10. PREDÁVAJÚCI , POSKYTOVATEĽ SLUŽBY – Marcin Gałgan podnikajúci v spoločnosti PRONETT Marcin Gałgan zapísal do centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti Poľskej republiky vedených ministrom hospodárstva, miesta podnikania a adresy pre doručovanie: ul. Bocheńskiego 56 40-847 Katowice, NIP: 5491971341, REGON: 368240466, e-mailová adresa: biuro@allenett.pl, telefónne číslo: +48 511197120.
 11. PREDAJNÁ DOHODA – Zmluva o predaji produktu uzatvorená medzi zákazníkom a predávajúcim prostredníctvom obchodu.
 12. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služby Zákazníkovi prostredníctvom Obchodu.
 13. PRÍJEMCA SLUŽBY – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorým zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony pomocou Elektronickej služby.
 14. OBJEDNÁVKA – Zákazníkovo vyhlásenie vôle predstavujúce ponuku na uzavretie zmluvy o predaji produktu s predávajúcim.

INFORMÁCIE O VÝROBKOCH A ICH OBJEDNÁVKE

 1. Obchod allenett.pl vykonáva veľkoobchodný predaj produktov v Poľsku iba pre podnikateľov.
 2. Produkty ponúkané v obchode sú nové, neobsahujú fyzické a právne chyby a boli legálne uvedené na poľský trh.
 3. Informácie na webových stránkach Obchodu nepredstavujú ponuku v zmysle zákona. Zadaním objednávky zákazník predloží ponuku na kúpu konkrétneho produktu za podmienok uvedených v jeho popise.
 4. Cena produktu uvedená na webových stránkach obchodu je uvedená v poľských zlotých (PLN), ide o čistú hodnotu a je viditeľná po prihlásení. Cena nezahŕňa DPH a náklady na dopravu.
 5. Cena Produktu uvedená na webových stránkach Obchodu je záväzná v čase uskutočnenia Objednávky Zákazníkom. Táto cena sa môže zmeniť vo vzťahu k jednotlivým produktom po zadaní objednávky zákazníkom (najmä v dôsledku zmien výmenných kurzov alebo zmien cien výrobcov). Ak sa takáto zmena týka Produktov, ktoré si Zákazník už objednal, je o tejto zmene informovaný a má právo stornovať objednávku podľa svojho výberu: úplne alebo čiastočne.
 6. Objednávky je možné zadávať:
 1. prostredníctvom webových stránok pomocou objednávkového formulára (Shop allenett.pl) – 24 hodín denne po celý rok,
 1. Zákazník je za účelom uskutočnenia objednávky povinný zaregistrovať si účet v obchode.
 2. Podmienkou uskutočnenia objednávky v obchode zákazníkom je prečítať si Pravidlá a akceptovať ich ustanovenia v čase uskutočnenia objednávky. Zákazník je povinný uviesť číslo pevnej linky alebo mobilného telefónu a e-mailovú adresu, na ktorej bude možné objednávku potvrdiť. Objednávky, ktoré nie je možné potvrdiť do 7 dní od ich odoslania, nebudú spracované.
 3. Obchod vykonáva objednávky zadané od pondelka do piatku v pracovnej dobe obchodu, t.j. v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00. Objednávky zadané v pracovných dňoch po 10:00, v sobotu, nedeľu a sviatky, budú spracované nasledujúci pracovný deň.
 4. Produkty v akcii (výpredaji) majú obmedzený počet kusov a objednávky na ne budú spracovávané v poradí, v akom sú prijímané, až do vypredania zásob daného Produktu.

ZÁVER PREDAJNEJ ZMLUVY

 1. Pre uzavretie kúpnej zmluvy je potrebné, aby zákazník uskutočnil objednávku vopred spôsobmi, ktoré poskytne predávajúci, v súlade s § 3 bodmi 6 a 8.
 2. Po zadaní objednávky Predávajúci okamžite potvrdí jej prijatie.
 3. Potvrdenie prijatia Objednávky na vykonanie zaväzuje Zákazníka k jeho Objednávke. Potvrdenie prijatia a prijatia Objednávky na vykonanie sa uskutočňuje zaslaním e-mailu.
 4. Potvrdenie o prijatí Objednávky na vykonanie obsahuje potvrdenie všetkých podstatných prvkov Objednávky.
 5. Po prijatí e-mailu uvedenom v bode 4 zákazníkom dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim.
 6. Každá kúpna zmluva bude potvrdená dokladom o kúpe (faktúra s DPH), ktorý bude priložený k Produktu alebo zaslaný elektronicky.

SPÔSOB PLATBY

 1. Predajca poskytuje nasledujúce spôsoby platby:
  1. tradičný prevod na bankový účet predávajúceho,
  2. platba na dobierku za tzv Stiahnuť.
 2. V prípade platby tradičným prevodom je potrebné uskutočniť platbu na číslo bankového účtu: 49 1050 1360 1000 0092 5612 2830 (Bank ING Bank Śląski)
  PRONETT Marcin Gałgan, ul. Smugowa 18, 32-660 Gorzów, NIP: 5491971341. V názve prevodu zadajte „Číslo objednávky ……..“.
 3. V prípade platby na dobierku je balík odoslaný po overení správnosti adresných údajov.
 4. Zákazník je povinný zaplatiť cenu podľa kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od jej uzavretia, pokiaľ kúpna zmluva neustanovuje inak.
 5. Ak zvolíte platbu popísanú v bode 1.1, bude produkt odoslaný až po jeho zaplatení.
 6. Predávajúci má právo obmedziť spôsoby platby, ktoré poskytuje vo vzťahu k zákazníkom, ktorí nie sú spotrebiteľmi, vrátane požadovania zálohy na časť alebo celú predajnú cenu, a to bez ohľadu na spôsob platby, ktorý si zákazník zvolil, a na skutočnosť, že dôjde k uzavretiu zmluvy. kúpnej zmluvy.

NÁKLADY, DÁTUM A SPÔSOBY DODANIA VÝROBKU

 1. Náklady na doručenie produktu sa určujú počas procesu odoslania objednávky a závisia od voľby spôsobu platby a spôsobu doručenia zakúpeného produktu.
 2. Dátum dodania Produktu pozostáva z času dokončenia Produktu a času dodania Produktu prepravcom:
  1. Čas na dokončenie Produktu je od 1 do 2 pracovných dní.
  2. Dodanie Produktu dopravcom sa uskutoční v deň deklarovaný dopravcom, t.j. od 1 do 2 pracovných dní (doručenie prebieha iba v pracovných dňoch, okrem sobôt, nedieľ a sviatkov).
 3. Produkty zakúpené v obchode sa dodávajú prostredníctvom kuriéra (DPD, INPOST, FEDEX atď.).
 4. V prípade zasielania Produktu Zákazníkovi prostredníctvom prepravcu je Zákazník, ktorý nie je Spotrebiteľom, povinný skontrolovať balík, najmä kontinuitu pásky preukazujúcu neporušenosť balíka, včas a spôsobom prijatým pre také balíky. Ak zistí, že sa Produkt počas prepravy stratil alebo poškodil, je povinný vykonať všetky kroky potrebné na určenie zodpovednosti dopravcu.
 5. Po zaplatení poplatku má Zákazník právo skontrolovať obsah balenia za prítomnosti doručovateľa, aby skontroloval, či nedošlo k poškodeniu Produktu počas doručovania.
 6. Za množstevný nedostatok v balíku sa považuje skutočnosť, že je nahlásená predajcovi do 24 hodín od prijatia balíka.
 7. Zákazník si môže Produkt osobne prevziať po predchádzajúcej dohode telefonicky alebo e-mailom.
 8. Výhody a bremená spojené s Produktom a riziko náhodnej straty alebo poškodenia Produktu sa prenášajú na Zákazníka, ktorý nie je Spotrebiteľom, a to pri prepustení Produktu Predávajúcim prepravcovi. V takom prípade Predávajúci nezodpovedá za žiadne straty, vady alebo poškodenia Produktu vzniknuté od okamihu prijatia Produktu na prepravu až do jeho dodania Zákazníkovi, ako aj za oneskorenie prepravy zásielky.

SŤAŽNOSŤ PRODUKTU

 1. Žiadosť o reklamáciu.
  1. Všetky Produkty ponúkané v Obchode majú záruku predajcu platnú na území Poľskej republiky.
  2. Záručná doba na Výrobky je 30 dní a počíta sa od dátumu dodania Produktu Zákazníkovi.
  3. Dokladom oprávňujúcim na záručnú ochranu je doklad o kúpe: faktúra s DPH.
  4. Oznámenia o chybách týkajúcich sa Produktu a podanie príslušnej žiadosti je možné vykonať:

– písomne na túto adresu: ul. Graniczna 9, 05-090 Sękocin Nowy

telefonicky na čísle: +48 572 389 266

– e-mailom na túto adresu: biuro@allenett.pl .

 1. Vo vyššie uvedenej správe v písomnej alebo elektronickej podobe uveďte čo najviac informácií a okolností týkajúcich sa predmetu sťažnosti, najmä typu a dátumu výskytu nezrovnalostí a kontaktných údajov. Poskytnuté informácie výrazne uľahčia a urýchlia posúdenie sťažnosti zo strany predávajúceho.
 2. Aby sme mohli posúdiť fyzické chyby výrobku, mal by sa doručiť na nasledujúcu adresu: ul. Graniczna 9, 05-090 Sękocin Nowy
 3. Predávajúci odpovie na žiadosť zákazníka okamžite, najneskôr do 14 dní od oznámenia.
 4. Zákazník hradí náklady na doručenie a vyzdvihnutie v prípade výmeny Produktu za Produkt bez vád.
 5. Odpoveď na reklamáciu sa Zákazníkovi poskytuje písomne na e-mailovú adresu.

TYP A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

 1. Poskytovateľ služieb umožňuje používanie elektronických služieb prostredníctvom obchodu, ako napríklad:
  1. uzatváranie dohôd o predaji výrobkov,
  2. vedenie účtu v obchode,
  3. Spravodaj.
 2. Poskytovanie elektronických služieb zákazníkom v obchode sa uskutočňuje za podmienok uvedených v nariadeniach.
 3. Poskytovateľ služieb má právo umiestňovať reklamný obsah na webovú stránku obchodu. Tento obsah je neoddeliteľnou súčasťou Obchodu a materiálov v ňom uvedených.

PODMIENKY POSKYTOVANIA A ZÁVERU ZMLUV O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

 1. Poskytovanie elektronických služieb uvedených v § 8 ods. 1 Nariadenia Poskytovateľom služby je bezplatné.
 2. Doba, na ktorú sa zmluva uzatvára:
  1. zmluva o poskytovaní Elektronických služieb spočívajúca v vedení Účtu v Obchode sa uzatvára na dobu neurčitú.
  2. zmluva o poskytovaní Elektronických služieb spočívajúca v umožnení zadania Objednávky v Obchode sa uzatvára na dobu určitú a je ukončená uskutočnením Objednávky alebo jej ukončením Zákazníkom.
  3. zmluva o poskytovaní Elektronických služieb spočívajúca v použití Newsletteru v Obchode sa uzatvára na dobu neurčitú.
 3. Technické požiadavky potrebné pre spoluprácu so systémom ICT, ktorý používa Poskytovateľ služby:
  1. počítač (alebo mobilné zariadenie) s prístupom na internet,
  2. prístup k e-mailu,
  3. Webový prehliadač,
  4. povolenie cookies a Javascript vo webovom prehliadači.
 4. Príjemca služby je povinný používať Obchod spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a morálkou s ohľadom na osobné práva a práva duševného vlastníctva tretích strán.
 5. Príjemca služby je povinný zadávať údaje zodpovedajúce skutočnosti.
 6. Príjemca služby má zakázané poskytovať nelegálny obsah.

SŤAŽNOSTI TÝKAJÚCE SA POSKYTOVANIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

 1. Sťažnosti súvisiace s poskytovaním Elektronických služieb prostredníctvom Obchodu môže Príjemca služby podať prostredníctvom e-mailu na túto adresu: biuro@allenett.pl .
 2. Vo vyššie uvedenom e-maile uveďte čo najviac informácií a okolností týkajúcich sa predmetu sťažnosti, najmä typu a dátumu vzniku nezrovnalosti a kontaktných údajov. Poskytnuté informácie výrazne uľahčia a urýchlia posúdenie sťažnosti poskytovateľom služby.
 3. Poskytovateľ služby posúdi sťažnosť okamžite, najneskôr do 14 dní od oznámenia.
 4. Odpoveď Poskytovateľa služby na reklamáciu sa zasiela na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v reklamácii alebo iným spôsobom uvedeným zákazníkom.

PODMIENKY NA UKONČENIE ZMLUV O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

 1. Ukončenie zmluvy o poskytovaní Elektronických služieb:
  1. Zmluva o poskytovaní Elektronických služieb kontinuálneho a neurčitého charakteru (napr. Vedenie Účtu) môže byť ukončená.
  2. Príjemca služby môže zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodov zaslaním príslušného vyhlásenia prostredníctvom e-mailu na nasledujúcu adresu: biuro@allenett.pl.
  3. Poskytovateľ služby môže ukončiť zmluvu o poskytovaní elektronických služieb s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodov zaslaním oznámenia o ukončení príjemcovi služby, ktorý nie je spotrebiteľom.
  4. Ukončenie vedie k ukončeniu právneho vzťahu s účinnosťou do budúcnosti.
 2. Poskytovateľ služby a príjemca služby môžu zmluvu o poskytovaní elektronických služieb kedykoľvek vypovedať na základe dohody strán.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

 1. Všetok obsah zverejnený na webovej stránke allenett.pl je chránený autorskými právami a (s výhradou § 12 bod 3 a používaný na základe licencie, prevodu autorských práv alebo čestného použitia) je majetkom Marcina Gałgana, ktorý podniká pod meno PRONETT Marcin Gałgan, ul. Smugowa 18, 32-660 Gorzów, NIP: 5491971341. REGON: 368240466. Príjemca služby nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené poskytovateľovi služieb v dôsledku použitia akéhokoľvek obsahu na webových stránkach allenett.pl bez jeho súhlasu.
 2. Akékoľvek použitie kohokoľvek, bez výslovného písomného súhlasu poskytovateľa služby, ktoréhokoľvek z prvkov tvoriacich obsah a obsah webovej stránky allenett.pl predstavuje porušenie autorských práv poskytovateľa služby a má za následok občiansku a trestnú zodpovednosť.
 3. Všetky obchodné názvy, názvy produktov, názvy spoločností a ich logá použité na webových stránkach obchodu allenett.pl patria ich vlastníkom a slúžia iba na identifikačné účely. Môžu to byť registrované ochranné známky. Všetky materiály, popisy a fotografie prezentované na webových stránkach obchodu allenett.pl slúžia na informačné účely.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom Obchodu sú uzatvárané v súlade s poľskými zákonmi.
 2. V prípade nesúladu ktorejkoľvek časti Nariadenia s platnými právnymi predpismi sa namiesto napadnutého ustanovenia Nariadení použijú príslušné ustanovenia poľského práva.
 3. Všetky spory vyplývajúce z predajných zmlúv medzi Obchodom a Zákazníkmi sa budú riešiť najskôr rokovaním so zámerom priateľského urovnania sporu. Ak by to však nebolo možné alebo by nebolo uspokojivé pre ktorúkoľvek zo strán, spory bude riešiť príslušný spoločný súd v súlade s bodom 4 tohto odseku.
 4. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom služby a príjemcom služby (zákazníkom), ktorý nie je zároveň spotrebiteľom, budú predložené súdu, ktorý má jurisdikciu podľa sídla poskytovateľa služby.
 5. Zákazník má tiež právo využiť mimosúdne riešenie sporov, najmä podaním žiadosti o začatie mediácie alebo žiadosti o posúdenie veci rozhodcovským súdom po ukončení reklamačného konania.