Předpisy.

PŘEDPISY PRO OBCHOD ONLINE

www.allenett.pl

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Obchod allenett.pl funguje za podmínek stanovených v těchto předpisech a je určen pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.
 2. Předpisy definují podmínky pro uzavření a ukončení smluv o prodeji produktů a postup při reklamaci, jakož i druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky obchodem allenett.pl, pravidla pro poskytování těchto služeb, podmínky pro uzavírání a ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb.
 3. Každý Příjemce služby je při provádění kroků k používání elektronických služeb obchodu allenett.pl povinen dodržovat ustanovení těchto předpisů.
 4. Ve věcech, na které se tato nařízení nevztahují, se použijí tato ustanovení:
  1. Zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964. (Věstník zákonů č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů) a další příslušná ustanovení polského práva.

DEFINICE OBSAŽENÉ V PŘEDPISECH

 1. FORMULÁŘ REGISTRACE – formulář, který je k dispozici na webových stránkách allenett.pl a umožňuje vám vytvořit účet.
 2. FORMULÁŘ OBJEDNÁVKY – formulář, který je k dispozici na webových stránkách allenett.pl a který umožňuje zadat objednávku.
 3. ZÁKAZNÍK – Příjemce služby, který není spotřebitelem a má v úmyslu uzavřít nebo uzavřel kupní smlouvu s prodávajícím.
 4. SPOTŘEBITEL – fyzická osoba, která provádí právní transakci s podnikatelem, která přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.
 5. ÚČET – označeno individuálním jménem (přihlašovacím jménem) a heslem, množinou prostředků v IT systému poskytovatele služeb, ve kterých jsou shromažďovány údaje příjemce služby, včetně informací o zadaných objednávkách.
 6. ZPRAVODAJ– Elektronická služba umožňující příjemci služby přihlásit se k odběru a přijímat bezplatné informace od poskytovatele služeb týkající se produktů dostupných v obchodě na e-mailovou adresu uvedenou příjemcem služby.
 7. PRODUKT – movitý předmět nebo služba dostupná v Obchodě, která je předmětem kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodejcem.
 8. PŘEDPISY – tyto předpisy pro obchod.
 9. PRODEJNA – Internetový obchod poskytovatele služeb fungující na adrese allenett.pl.
 10. OBCHODNÍK , POSKYTOVATEL SLUŽEB – Marcin Gałgan podnikající pod jménem PRONETT Marcin Gałgan vstoupil do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti Polské republiky vedených ministrem příslušným pro hospodářství, místo podnikání a adresu pro doručování: ul. Bocheńskiego 56 40-847 Katowice, NIP: 5491971341, REGON: 368240466, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@allenett.pl, numer telefonu: +48 511197120.
 11. DOHODA PRODEJ – Smlouva o prodeji produktu uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím obchodu.
 12. SERVIS ELEKTRONICKÝ – služba poskytovaná elektronicky poskytovatelem služby uživateli služby prostřednictvím obchodu.
 13. PŘÍJEMCE SLUŽEB – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, kterým zákon přiznává právní způsobilost k používání Elektronické služby.
 14. OBJEDNAT – Prohlášení zákazníka o vůli představující nabídku k uzavření smlouvy o prodeji produktu s prodávajícím.

INFORMACE O PRODUKTECH A JEJICH OBJEDNÁVCE

 1. Obchod allenett.pl provádí velkoobchod s produkty v Polsku přes internet, pouze pro podnikatele.
 2. Obchod allenett.pl provádí velkoobchod s produkty v Polsku přes internet, pouze pro podnikatele.
 3. Informace na webu obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu zákona. Odesláním objednávky zákazník podá nabídku na koupi konkrétního produktu za podmínek uvedených v jeho popisu.
 4. Cena produktu uvedená na webu obchodu je uvedena v polských zlotých (PLN), je čistá hodnota a je viditelná po přihlášení. Cena nezahrnuje DPH a náklady na dopravu.
 5. Cena produktu uvedená na webových stránkách obchodu je závazná v okamžiku, kdy zákazník zadá objednávku. Tato cena se může změnit ve vztahu k jednotlivým Produktům po zadání Objednávky Zákazníkem (zejména v důsledku změn směnných kurzů nebo změn cen výrobců). Pokud se taková změna týká Produktů, které si zákazník již objednal, je o této změně informován a má právo zrušit objednávku podle svého výběru: zcela nebo zčásti.
 6. Objednávky lze zadávat:
 1. prostřednictvím webových stránek pomocí objednávkového formuláře (Shop allenett.pl) – 24 hodin denně po celý rok,
 1. Za účelem provedení objednávky je zákazník povinen zaregistrovat si účet v obchodě.
 2. Podmínkou pro zadání Objednávky v Obchodě je přečíst si Předpisy a přijmout jejich ustanovení v okamžiku zadání Objednávky. Zákazník je povinen uvést číslo pevné linky nebo mobilního telefonu a e-mailovou adresu, na které bude možné objednávku potvrdit. Zákazník je povinen uvést číslo pevné linky nebo mobilního telefonu a e-mailovou adresu, na které bude možné objednávku potvrdit.
 3. Obchod provádí Objednávky zadávané od pondělí do pátku v pracovní době obchodu, tj. od 8:00 do 16:00 v pracovní dny. Objednávky zadané v pracovní dny po 10:00, v sobotu, neděli a svátky, budou zpracovány následující pracovní den.
 4. Produkty v akci (výprodej) mají omezený počet kusů a objednávky budou zpracovány v pořadí, v jakém jsou přijímány, dokud nedojdou zásoby daného produktu.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenia otrzymania oraz przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), która będzie dołączana do Produktu lub przesłana drogą elektroniczną.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 49 1050 1360 1000 0092 5612 2830 (Bank ING Bank Śląski)
  PRONETT Marcin Gałgan, ul. Smugowa 18, 32-660 Gorzów, NIP: 5491971341. W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie nr……..”.
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. W przypadku wyboru płatności opisanej w pkt 1.1 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 6. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 2 dni roboczych.
  2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD, INPOST, FEDEX itp.).
 4. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę, zwłaszcza ciągłość taśmy świadczącej o nienaruszeniu paczki, w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy.
 6. Braki ilościowe w paczce rozpatrywane są pod warunkiem zgłoszenia ich do Sprzedawcy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania paczki.
 7. Klient może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
 8. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 30 dni i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
  3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT.
  4. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać:

– pisemnie na adres: ul. Graniczna 9, 05-090 Sękocin Nowy

telefonicky na: +48 572 389 266

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@allenett.pl.

 1. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 2. K posouzení fyzických vad Produktu by měl být doručen na následující adresu: ul. Graniczna 9, 05-090 Sękocin Nowy
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
 4. Klient pokrywa koszty dostawy oraz odbioru w przypadku wymiany Produktu na wolny od wad.
 5. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Klientowi pisemnie na adres e-mail.

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. prowadzenie Konta w Sklepie,
  3. Newsletter.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 8 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@allenett.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@allenett.pl.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem allenett.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 12 pkt 3 oraz wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Marcina Gałgan wykonującego działalność gospodarczą pod firmą PRONETT Marcin Gałgan, ul. Smugowa 18, 32-660 Gorzów, NIP: 5491971341. REGON: 368240466. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony allenett.pl , bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony allenett.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem allenett.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem allenett.pl użyte są w celach informacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.