Zásady ochrany osobných údajov.

ALLENETT.PL

(platné od 25. mája 2018)

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Správcom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom obchodu allenett.pl je Marcin Gałgan, ktorý podniká v rámci spoločnosti PRONETT MARCIN GAŁGAN zapísaného do centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti Poľskej republiky vedených ministrom hospodárstva, miestom podnikania a adresa pre doručovanie: ul. Bocheńskiego 56 40-847 Katowice, NIP: 5491971341, REGON: 368240466, e-mailová adresa (e-mail): biuro@allenett.pl, ďalej len „správca“ a zároveň poskytovateľ služby.
 2. Všetky slová alebo výrazy napísané v obsahu týchto Zásad ochrany osobných údajov veľkým písmenom by mali byť chápané v súlade s ich definíciou uvedenou v Predpisoch obchodu allenett.pl.

ÚČEL A ROZSAH ZBERU ÚDAJOV

 1. Osobné údaje budú spracovávané za účelom uskutočňovania nákupov v našom internetovom obchode, priameho marketingu týkajúceho sa vlastných výrobkov a služieb, uskutočňovaného v tradičnej (papierovej) podobe, predstavujúcej tzv. oprávnený záujem podnikateľa. Údaje na tieto účely budú spracované na základe čl. 6 sek. 1 lit. b), c) a f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95 / 46 / ES (GDPR).
 2. Po vyjadrení samostatného súhlasu sa v zmysle čl. 6 sek. 1 lit. a) GDPR môžu byť údaje spracovávané aj na účely zasielania obchodných informácií elektronickými prostriedkami alebo telefonovania na účely priameho marketingu – v súvislosti s čl. 10 sek. 2 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb alebo čl. 172 s 1 zákona zo 16. júla 2004 – Telekomunikačné právo, vrátane tých, ktoré boli smerované v dôsledku profilovania, za predpokladu, že používateľ k tomu udelil príslušný súhlas.
 3. V prípade potreby doručenia objednávky môžu byť osobné údaje sprístupnené poštovým operátorom alebo dopravcom (DPD, INPOST, FEDEX atď.) Výlučne na účely doručenia objednávky. Osobné údaje spracúvané na účely spojené s realizáciou nákupov budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na uskutočnenie nákupov a objednávok, po uplynutí ktorej budú údaje, ktoré sú predmetom archivácie, uchovávané po dobu primeranú premlčaniu nárokov, t.j. 6 rokov. Osobné údaje spracúvané na marketingové účely, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o súhlase, sa budú spracúvať až do odvolania súhlasu.
 4. Ak sa zistí, že spracúvaním osobných údajov sa porušujú ustanovenia GDPR, dotknutá osoba má právo podať sťažnosť u generálneho inšpektora pre ochranu osobných údajov (od 25. mája 2018 – predseda Úradu pre osobné údaje) Ochrana).
 5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, poskytnutie označených osobných údajov je však podmienkou uskutočnenia objednávky a dôsledkom ich neposkytnutia bude nemožnosť objednať si výrobky v obchode.
 6. Osobné údaje budú tiež spracúvané automatizovaným spôsobom vo forme profilovania, pokiaľ s tým užívateľ súhlasí podľa čl. 6 sek. 1 lit. a) GDPR. Dôsledkom profilovania bude priradenie profilu k danej osobe, aby o nej mohla rozhodovať alebo analyzovať alebo predpovedať jej preferencie, správanie a postoje.
 7. Správca osobitne dbá na ochranu záujmov dotknutých osôb a predovšetkým zabezpečuje, aby ním zhromaždené údaje boli:
  1. spracované v súlade so zákonom,
  2. zhromaždené na konkrétne, zákonné účely a nepodliehajúce ďalšiemu spracovaniu, ktoré nie je v súlade s týmito účelmi,
  3. vecne správne a adekvátne vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú, a uchovávajú sa vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu osôb, ktorých sa týkajú, iba ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

PRÁVO NA KONTROLU, PRÍSTUP A SPRÁVNE VLASTNÉ ÚDAJE

 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenos údajov, právo namietať, právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania, ktoré má na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 2. Za účelom výkonu práv uvedených v bode 1 môžete zaslať príslušný e-mail na túto adresu: biuro@allenett.pl.

„COOKIES“

 1. Obchod poskytovateľa služieb používa „ cookies“ . Žiadna zmena v nastaveniach prehľadávača na strane príjemcu služby sa nerovná súhlasu s ich použitím .
 2. Inštalácia „ cookies “ je nevyhnutná pre správne poskytovanie služieb v Obchode. Súbory „ cookies “ obsahujú informácie potrebné na správne fungovanie obchodu, najmä tie, ktoré si vyžadujú autorizáciu.
 3. Obchod používa tri typy súborov „cookie“: „relácie“, „trvalé“ a „analytické“.
 1. Súbory „ Cookies“ sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení zákazníka až do odhlásenia (opustenia obchodu).
 2. „Trvalé“ cookies sa ukladajú v koncovom zariadení zákazníka po dobu uvedenú v parametroch „ cookies “ alebo dovtedy, kým ich zákazník nevymaže.
 3. Analytické“ súbory cookie umožňujú lepšie pochopiť interakciu zákazníka s ohľadom na obsah obchodu a lepšie usporiadať jeho rozloženie. „Analytické“ „ súbory cookie “ zhromažďujú informácie o tom, ako Zákazník používa Obchod, typ stránky, z ktorej bol Zákazník presmerovaný, a počet návštev a čas návštevy Zákazníka na jeho webových stránkach. Tieto informácie nezaznamenávajú konkrétne osobné údaje príjemcu služby, ale slúžia na vypracovanie štatistík o používaní obchodu.
 4. Príjemca služby má právo rozhodnúť o prístupe „ cookies “ k svojmu počítaču ich výberom v okne jeho prehliadača. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch narábania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Správca využíva technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov zodpovedajúcich hrozbám a kategóriám chránených údajov, najmä chráni údaje pred neoprávneným vyzradením, odstránením neoprávnenou osobou, spracovaním v rozpore s platnými zákonmi a zmenami , strata, poškodenie alebo zničenie.
 2. Poskytovateľ služieb poskytuje príslušné technické opatrenia, aby zabránil získavaniu a úprave neoprávnených osôb zasielaných osobných údajov zaslaných elektronicky.
 3. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov, sa riadia ustanoveniami nariadenia allenett.pl Store, ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri o spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, sa použijú zodpovedajúcim spôsobom údaje a zrušuje smernica 95/46 / ES (GDPR) a ďalšie príslušné ustanovenia poľského práva.
 4. Ustanovenia týchto zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť 25. mája 2018.