Zásady ochrany osobních údajů.

ALLENETT.PL

(platné od 25. května 2018)

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím obchodu allenett.pl je Marcin Gałgan, který podniká ve společnosti PRONETT MARCIN GAŁGAN zapsaný do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti Polské republiky vedených ministrem odpovědným za ekonomiku, místo podnikání a adresa pro doručování: ul. Bocheńskiego 56 40-847 Katowice, NIP: 5491971341, REGON: 368240466, e-mailová adresa (e-mail): biuro@allenett.pl, dále jen „správce“ a zároveň poskytovatel služeb.
 2. Všechna slova nebo výrazy napsané v obsahu těchto zásad ochrany osobních údajů s velkým písmenem je třeba chápat v souladu s jejich definicí obsaženou v předpisech obchodu allenett.pl.

ÚČEL A ROZSAH SBĚRU ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem uskutečňování nákupů v našem internetovém obchodě, přímého marketingu týkajícího se vlastních produktů a služeb, prováděného v tradiční (papírové) formě, představující tzv. oprávněný zájem podnikatele. Údaje pro tyto účely budou zpracovány na základě čl. 6 s 1 lit. b), c) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95 / 46 / ES (GDPR).
 2. Po vyjádření samostatného souhlasu podle čl. 6 s 1 lit. a) GDPR mohou být údaje zpracovávány také za účelem zasílání obchodních informací elektronickými prostředky nebo telefonováním za účelem přímého marketingu – v souvislosti s čl. 10 s 2 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb nebo čl. 172 s 1 zákona ze dne 16. července 2004 – Telekomunikační zákon, včetně zákonů namířených v důsledku profilování, za předpokladu, že uživatel udělil příslušný souhlas.
 3. Pokud je nutné doručit objednávku, mohou být osobní údaje poskytnuty poštovním operátorům nebo dopravcům (DPD, INPOST, FEDEX atd.) Pouze za účelem doručení objednávky. Osobní údaje zpracovávané pro účely související s realizací nákupů budou zpracovávány po dobu nezbytnou k provedení nákupů a objednávek, po které budou údaje, které jsou předmětem archivace, uloženy po dobu odpovídající omezení reklamací, tj. 6 let. Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely, na které se vztahuje prohlášení o souhlasu, budou zpracovávány až do odvolání souhlasu.
 4. Pokud se zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení GDPR, má subjekt údajů právo podat stížnost u generálního inspektora pro ochranu osobních údajů (od 25. května 2018 – předseda Úřadu pro osobní údaje Ochrana).
 5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak poskytnutí označených osobních údajů je podmínkou pro provedení objednávky a důsledkem jejich neposkytnutí bude nemožnost objednat produkty v obchodě.
 6. Osobní údaje budou také zpracovávány automatizovaným způsobem ve formě profilování, pokud s tím uživatel souhlasí podle čl. 6 s 1 lit. a) GDPR. Důsledkem profilování bude přiřazení profilu dané osobě za účelem rozhodování o ní nebo k analýze nebo předpovědi jejích preferencí, chování a postojů.
 7. Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů subjektů údajů a zejména zajišťuje, aby jím shromážděné údaje byly:
  1. zpracovávány v souladu se zákonem,
  2. shromažďovány pro stanovené zákonné účely a nepodléhají dalšímu zpracování v rozporu s těmito účely,
  3. věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány, a uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci osob, kterých se týkají, pouze pokud je to nezbytné k dosažení účelu zpracování.

PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP A SPRÁVU VLASTNÍCH ÚDAJŮ

 1. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu, vymazání, omezení zpracování, právo na přenos údajů, právo vznést námitku, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by to mělo dopad na zákonnost zpracování, které má byla provedena. na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 2. Za účelem výkonu práv uvedených v bodě 1 můžete zaslat příslušný e-mail na následující adresu: biuro@allenett.pl.

„COOKIES“

 1. Obchod poskytovatele služeb používá „ cookies“ . Žádná změna v nastavení prohlížeče ze strany Příjemce služby se nerovná souhlasu s jejich použitím .
 2. Instalace „ cookies “ je nezbytná pro řádné poskytování služeb v Obchodě. Soubory „ cookies “ obsahují informace nezbytné pro řádné fungování obchodu, zejména ty, které vyžadují autorizaci.
 3. Obchod používá tři typy „ cookies “: „relace“, „trvalé“ a „analytické“.
 1. Soubory cookie „ relace“ jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení zákazníka až do odhlášení (opuštění obchodu).
 2. „Trvalé“ cookies se ukládají v koncovém zařízení zákazníka po dobu uvedenou v parametrech „ cookies “ nebo do doby, než je zákazník smaže.
 3. Analytické“ soubory cookie umožňují lepší pochopení interakce zákazníka s ohledem na obsah obchodu a lepší organizaci jeho rozložení. „Analytické“ „ soubory cookie “ shromažďují informace o způsobu, jakým zákazník používá obchod, typu stránky, ze které byl zákazník přesměrován, a počtu návštěv a času návštěvy zákazníka na webových stránkách obchodu. Tyto informace nezaznamenávají konkrétní osobní údaje Příjemce služby, ale slouží k vypracování statistik o používání obchodu.
 4. Příjemce služby má právo rozhodnout o přístupu „ cookies “ k jeho počítači jejich výběrem v okně prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a metodách nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Správce využívá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů odpovídající hrozbám a kategoriím chráněných údajů, zejména chrání údaje před neoprávněným vyzrazením, odstraněním neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými zákony a změnami ztráta, poškození nebo zničení.
 2. Poskytovatel služeb poskytuje vhodná technická opatření, aby zabránil získávání a úpravám osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.
 3. Ve věcech, na které se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů, ustanovení nařízení obchodu allenett.pl, ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti na zpracování osobních údajů a na volný pohyb těchto údajů se použijí odpovídajícím způsobem.odstoupení a zrušení směrnice 95/46 / ES (GDPR) a dalších příslušných ustanovení polského práva.
 4. Ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů vstupují v platnost 25. května 2018.